Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród  pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie  

 

Procedury obowiązują od dnia 01 września 2020 r. do odwołania.

 1. Cel

Celem procedur jest określenie zasad postępowania  w czasie  zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie.

Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2020r.

 1. Zakres procedury

Procedury należy stosować w każdej grupie uczniów w Szkole Podstawowej i Oddziale przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków, w związku
z występującym zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie.

 1. Przyprowadzanie i odbiór dzieci
 2. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk i zakrycia ust i nosa – zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do szkoły.
 3. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun z dzieckiem rozpoczynającym pierwszy rok edukacji w oddziale przedszkolnym w pierwszym tygodniu nauki.
 4. Od drugiego tygodnia uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic/opiekun prawny przekazuje dziecko przy drzwiach wejścia głównego osobie wyznaczonej przez Dyrektora szkoły.
 5. Od drugiego tygodnia uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko przy drzwiach wejścia głównego od osoby wyznaczonej przez Dyrektora szkoły.
 6. Pozostali uczniowie oraz dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego wchodzą na teren szkoły bez rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Uczniowie klasy I przebywają na terenie szkoły z jednym rodzicem/opiekunem prawnym tylko w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Rodzic/prawny opiekun musi zdezynfekować dłonie lub użyć jednorazowych rękawiczek, mieć zasłonięte usta i nos.
 8. Wszyscy uczniowie klas I-VIII zobowiązani są do przestrzegania przydzielonego miejsca wejścia i wyjścia z placówki.
 9. Oddział przedszkolny i klasy I-III – wejście główne (o ustalonych porach – załącznik nr 1)
 10. Klasy IV-VIII – wejście boczne przy Sali gimnastycznej (o ustalonych porach – załącznik nr 2)
 11. Zabrania się przyprowadzana dziecka, w którego rodzinie domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 12. Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych
 13. Wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren szkoły (nie dotyczy dzieci przedszkolnych).
 14. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie pracownicy, uczniowie klas I-VIII i dzieci z oddziałów przedszkolnych bez objawów jakichkolwiek infekcji.
 15. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów chorobowych u ucznia stosujemy poniższe kroki:
 16. Odizolowanie ucznia w miejscu do tego wyznaczonym pod opieką osoby dorosłej
 17. Poinformowanie o zaistniałej sytuacji Dyrektora szkoły
 18. Poinformowanie rodzica o izolacji dziecka i konieczności natychmiastowego odbioru z terenu szkoły.
 19. W przypadku zaobserwowania u pracownika objawów chorobowych następuje jego odizolowanie od reszty pracowników i uczniów, poinformowanie Dyrektora szkoły i bezzwłoczne opuszczenie terenu placówki oraz zobowiązuje się pracownika do skorzystania z konsultacji medycznej.
 20. Pracownicy i uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy / szkoły/ oddziału przedszkolnego.
 21. Sposób organizowania zajęć i przerw
 22. Postępowanie w czasie przerw śródlekcyjnych:
 23. Uczniowie klas I-III wychodzą na przerwę zgodnie z ustalonym harmonogramem przerw tylko i wyłącznie na dolny korytarz szkolny (załącznik nr 3)
 24. Uczniowie klas IV – VIII wychodzą na przerwę zgodnie z ustalonym harmonogramem przerw dolny i górny korytarz szkolny zgodnie z ustalonymi dzwonkami (załącznik nr 4)
 25. Podczas przerw uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego.
 26. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez pracowników szkoły po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są przy wejściach oraz w każdej sali lekcyjnej.
 27. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).
 28. Należy usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 29. Każde dziecko ma korzystać z własnych przyborów szkolnych. Zabrania się wymiany/pożyczania przyborów szkolnych, książek, zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych.
 30. Uczniowie zobowiązani są do przynoszenia na zajęcia lekcyjne tylko i wyłącznie potrzebne przybory szkolne.
 31. Każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną.
 32. Salę, w której przebywają dzieci, należy wietrzyć podczas każdej przerwy.
 33. Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety lub przyjściu z dworu.
 34. Zajęcia i zabawy należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości między dziećmi i pracownikami.
 35. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z boisk należących do szkoły podstawowej. Zajęcia na boisku należy tak organizować, aby dzieci z innych oddziałów (grup) nie kontaktowały się ze sobą.
 36. Wyjścia dzieci z poszczególnych oddziałów (grup) na boisko planuje się
  z zachowaniem przerwy przeznaczonej na dezynfekcję elementów dotykowych, sprzętu
  i zabawek.
 37. W miarę możliwości do oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – III przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 38. Pozostałe regulacje
 39. Informacje związane z organizacją funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.
 40. Osoby powyżej 60. roku życia mogą na terenie szkoły zasłaniać nos i usta przy użycia maseczki lub przyłbic.
 41. Regulamin stołówki
 42. Zobowiązuje się pracowników obsługi kuchni Szkoły Podstawowej nr 6 do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
 43. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się dezynfekcji rąk.
 44. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie szkoły maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
 45. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy;
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (ugotowana, upieczona, usmażona);
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • po jedzeniu, piciu;

stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 1. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą.
 2. Odległość między stolikami na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 3. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
 4. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy myć z zmywarce w temperaturze minimum 60°C z użyciem detergentu. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować sztućce jednorazowe.
 5. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się
  z zachowaniem 1,5 m odległości.
 6. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z dziećmi, pracownikami obsługi i nauczycielami.
 7. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa według poniższych wytycznych:
 8. Klasy I-III – 11.15
 9. Klasy IV-VIII: grupa 1 – 11.30, grupa 2 – 12.30
 10. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 11. Posiłki i sztućce wydawane indywidualne.
 12. Dezynfekcja pomieszczeń po każdej grupie.

 

 1. Regulamin pracowników obsługi
 2. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.
 3. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane.
 4. Zabawki (nadające się do dezynfekcji) i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.
 5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.

 

 1. Regulamin świetlicy
 1. Z zajęć świetlicowych w pierwszej kolejności mogą skorzystać dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu. Pierwszeństwo mają dzieci klasy I i II.
 2. Przed pierwszymi zajęciami Rodzic jest zobowiązany dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka na świetlicę.
 3. Zajęcia odbywają się z wyznaczonym nauczycielem. Liczba osób w sali jest dostosowana do  powierzchni zgodnie z zaleceniami GIS.
 4. Świetlica szkolna sprawuje nad dziećmi opiekę w wyznaczonych godzinach zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy (załącznik nr 5)
 5. Przed wejściem na świetlicę dziecko dezynfekuje ręce.
 6. Rodzic/prawny opiekun odbiera dziecko dzwoniąc dzwonkiem przy drzwiach wejściowych, przekazuje tę informację pracownikowi szkoły i oczekuje na dziecko przed budynkiem.
 7. W świetlicy znajdują się tylko przedmioty, które mogą być zdezynfekowane.

XI Postanowienia końcowe

 1. Pracownicy szkoły, rodzice/prawni opiekunowie i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z powyższymi procedurami i bezwzględnie ich przestrzegać.
 2. W przypadku braku przestrzegania wyżej wymienionych procedur rodzic zostanie poinformowany przez e-dziennik.

Nagminne łamanie procedur skutkuje uwagami, a w konsekwencji obniżeniem oceny ze sprawowania

Skip to content