OMNIBUS

GMINNY  PROGRAM  STYPENDIALNY  STYPENDIUM SAMORZĄDU   MYSZKOWA  DLA  UCZNIÓW  SZCZEGÓLNIE  UZDOLNIONYCH   „OMNIBUS”

Celem Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS” jest wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, promowanie młodzieży osiągającej sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz motywowanie do nauki i rozwijania zainteresowań.

Do kogo kierowane?

 1. o stypendium mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Myszkowa z wyłączeniem uczniów klas I-III,
 2. Szkoły Muzycznej I Stopnia w Myszkowie.

Kandydat do stypendium za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne musi uzyskać z klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium  średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75, a za osiągnięcia sportowe co najmniej 4,00.

Zgłaszanie wniosków:

 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje rodzic lub opiekun prawny ucznia. Wzór wniosku do pobrania poniżej lub w szkole, do której uczęszcza uczeń.

 

 1. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta w Myszkowie w terminie od 1 września do 15 września każdego roku szkolnego.

 

 1. Do wniosku należy również dołączyć podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych- klauzula informacyjna (do pobrania poniżej).

 

 1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego, kopie dyplomów/ i zaświadczeń potwierdzających uzyskanie osiągnięć – zgodnie z regulaminem.

 

 1. Nie ma możliwości sumowania punktów za osiągniecia naukowe, artystyczne czy sportowe.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Każdy złożony wniosek podlega ocenie formalnej, a po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, podlega ocenie merytorycznej.

 

 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium „OMNIBUS” podejmuje Burmistrz Miasta.

 

 1. Stypendium „OMNIBUS” przyznawane jest na okres 1 roku szkolnego (od września do czerwca) za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku szkolnym.

 

 1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przyznawania stypendium Samorządu Myszkowa pn. „OMNIBUS” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/221/21 Rady Miasta Myszkowa z dnia 4 marca 2021r. wraz z późniejszą zmianą.

POBIERZ

Regulamin Stypendium Samorządu Myszkowa OMNIBUS

POBIERZ

WNIOSEK- OMNIBUS- wzór

Aktualności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych   Zgodnie z art.13 i 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

REGULAMIN COVID

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród  pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie     Procedury...

Skip to content